Stiftelsens stadgar

Stadgar – Börje Salmings ALS insamlingsstiftelse

§ 1. Börje Salming ALS insamlingsstiftelse har som ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS.
Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte är att underlätta och ge ett stöd för drabbade och anhöriga.

§ 2. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte dels genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare i Sverige eller utomlands, dels genom att lämna ekonomiskt stöd som på olika sätt bidrar till att sprida kunskaper om ALS och ge ett stöd till drabbade och deras anhöriga. Stiftelsen kan även verka för sitt syfte på andra sätt.

§ 3. Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter ska ombesörjas av en styrelse med säte i Stockholm.

§ 4. Styrelsen ska bestå av högst Tio (10) och lägst Fyra (4) ledamöter. Härjämte kan Två (2) suppleanter utses.
Mandattiden för styrelseledamöter skall vara två (2) år.
Ledamot kan omväljas sedan dennes mandattid utgått.
Skulle någon styrelseledamot avgå ur styrelsen ska övriga ledamöter utse ny ledamot med kvalifikationer motsvarande den ledamot som lämnat styrelsen.

§ 5. Till styrelsens sammanträden ska samtliga ledamöter kallas.
Dessa sammanträden kan ske både fysiskt och digitalt. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som justeras av ordförande jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
Styrelsen äger utse sekreterare åt stiftelsen.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Eljest gäller den mening varom flertalet enas. Vid lika antal röster utgör styrelsens ordförandesröst utslagsröst. Beslut kan även fattas per capsulam.

§ 6. Styrelsen utser ordförande inom sig.

§ 7. Styrelsen äger förordna en eller flera personer inom eller utom styrelsen, som i visst avseende eller med oinskränkt behörighet ska äga rätt att företräda stiftelsen och teckna dess firma.

§ 8. Styrelseledamot är berättigad till ersättning ur stiftelsens tillgångar för utlägg, som ledamoten haft vid fullgörande av styrelseuppdraget. Däremot är styrelseledamot icke berättigad till arvode.

§ 9. Stiftelsens medel ska vara placerade, förutom på räntebärande konto i bankinstitut, i sådana aktier, obligationer eller andra värdepapper, som är föremål för notering och handel vid in- eller utländsk fondbörs eller under därmed liknande förhållanden.

§ 10. Stiftelsen ska avge årsredovisning.

§ 11. För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall styrelsen utse en auktoriserad/godkänd revisor eller ett revisionsbolag för en tid av Två (2) år.
Revisorn är berättigad att ur stiftelsens tillgångar uppbära arvode.

§ 12. Styrelsen kan inrätta ett vetenskapligt råd, bestående av forskare som har till uppgift att vara styrelsen behjälpliga vid utdelning av stiftelsens medel. Styrelseledamot kan även ingå i vetenskapliga rådet.

§ 13. Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamåls- bestämningen, får ske genom enhälligt styrelsebeslut utan tillstånd av myndighet.

§ 14. Beslut om stiftelsens upphörande eller upplösning fattas i enlighet med lag. För beslut om stiftelsens upphörande gäller att samtliga styrelseledamöter skall vara närvarande och att styrelsen ska vara enig.

Ta fighten mot ALS - Låt oss använda vår gemensamma kraft.