Ansökan om projektanslag för ALS-forskning

Ansökan kan göras från 8.00 den 2 maj till och med 23.00 den 1 augusti 2023. I slutet av 2023 kommer tilldelning av forskningsanslag att kommuniceras.


Syfte

Stiftelsen har som ett av sina främsta syften att främja forskning som kan leda till ökad kunskap om ALS och förbättra behandling av sjukdomen. För att uppnå dessa mål kommer stiftelsen att årligen utlysa en anslagsansökan för grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av såväl nya metoder för medicinsk behandling av sjukdomen som för innovativa lösningar som kan underlätta vård vid ALS.

Behörighet

Anslag kan sökas för forskningsprojekt inom ALS som bedrives med något av landets universitet, universitetssjukhus eller sjukvårdsregioner som huvudman. Ansökningar kan göras för finansiering av grundvetenskapliga- och patientnära forskningsprojekt inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av såväl nya metoder för medicinsk behandling av sjukdomen som för innovativa lösningar som kan underlätta vård vid ALS.

Bedömningsprocess och beslut

Ansökningarna genomgår peer review genom stiftelsens vetenskapliga råd. Vetenskapsrådets jävsregler tillämpas.I värdering av ansökningar beaktas:projektets potential att uppfylla stiftelsens målsättningprojektets vetenskapliga kvalitethuvudsökandes meriter där nationella och internationella forskningssamarbeten inom ALS ges särskilt meritvärdeen övergripande bedömning av projektets vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet.Slutgiltigt beslut om utdelning av medel fattas av stiftelsens styrelse. Stiftelsens målsättning är att stödja de högst kvalificerade forskningsprojekten med anslag om minst 500 tKr/år i som mest tre år. Tilldelade medel rekvireras från stiftelsen på särskild blankett som skickas till sökande. För fleråriga anslag sker rekvisition efter godkänd årsrapport.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 8.00 den 2 maj och pågår till 23.00 den 1 augusti 2023.

Ansökningsförfarande

1. Skapa först ett personligt konto, antingen genom att använda Bank ID eller manuellt med email och lösenord.

2. Välj därefter att påbörja en ny ansökan.

3. Ange därefter de uppgifter som efterfrågas enligt nedan:
- Sökande och medsökande
- Anslagsförvaltare
- Projektets titel på svenska eller engelska
- Projektperiodens start och slut
- Etiktillstånd
- Delar markerade med * kan med fördel förberedas i separata dokument så att texten direkt kan kopieras och överföras till respektive del i ansökan:

* Populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet på svenska (max 1500 tecken) omfattande; Bakgrund; Målsättning; Projektplan; Betydelse. Observera att texten ska vara lättförståelig, bearbetad och godkänd för eventuell publicering på stiftelsens hemsida.

* Fullständig projektplan (max 15 000 tecken) på svenska eller engelska under följande rubriker: Frågeställning/Syfte med projektet; Bakgrund; Tidigare egna resultat; Arbetsplan; Preliminära resultat; Referenser. Bilagor till projektplanen (bilder, figurer, tabeller) till stöd för ansökan.

4. Fyll i fliken för meritering och CV för huvudsökanden inklusive:
- bibliometriska mått från Web of Science (som antingen nås via universitetets bibliotek eller via länken: https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search.

- * Lista med huvudsökandes publikationer inom ALS området under de senaste 5 åren

- * Projekt/forskargruppens materiella och personella resurser för genomförandet av projektet

- * Nationella och internationella samarbeten inom ALS området

- * Eventuellt övriga meriterBudget för projektet inklusive redovisning av andra finansiärer5. Förhandsgranska därefter din ansökan och begär att ansökan signeras av den du valt som medelsförvaltare.


6. Därefter kan du skicka in din ansökan till stiftelsen.

Utdelning

Årsskiftet 2023/24

Ta fighten mot ALS - Låt oss använda vår gemensamma kraft.